Бүх 7 үр дүн олдлоо

Сөдөн өмд

Өмд 1

Сөдөн өмд

Өмд 3

55,000

Сөдөн өмд

Өмд 4

60,000

Сөдөн өмд

Өмд 5

30,000

Сөдөн өмд

Өмд 6

45,000

Сөдөн өмд

Өмд 7

50,000

Сөдөн өмд

Өмд 8

58,000