Бүх 6 үр дүн олдлоо

Төрсөн эх

Cүү халаагч

22,000
75,000
15,000
35,000